Ekometrie

Voel dit soms vir jou dat jy sukkel om by die wortel van jou kliënte se “kwaad” uit te kom?

 • Is die besluite wat jy neem gegrond op objektiewe, geldige en betroubare data?eco-metrics_logo
 • Is jou gevolgtrekkings akkuraat en deeglik?
 • Kan jy die presiese erns, omvang, duur en aard van jou kliënte se probleme bepaal?
 • Hoeveel tyd mors jy om tot vae en subjektiewe gevolgtrekkings van jou kliënte se probleme te kom?

EKOMETRIE stel professionele terapeute in staat om geldige en betroubare assesseringskale te gebruik om:
 • ingeligte besluite – gegrond op geldige en betroubare data – te neemchoices
 • vas te stel tot hoe ‘n mate die kliënt gereed is vir groei en verandering
 • vas te stel of die kliënt ‘n risiko vir homself of ander is
 • vas te stel of die kliënt voldoende ondersteuningsbronne het
 • vas te stel of daar ‘n risiko is dat die kliënt kan terugval?
 • ‘n doelgerigte intervensieprogram te implementeer.

Hierdie opleiding is bedoel vir:socialworker

Professionele hulpverleners soos:

 • Life Coaches
 • Maatskaplike werkers
 • Predikante
 • Pastorale Terapeute, ens.

Tydens hierdie opleiding gaan jy die volgende leer:
VERPLIGTE Module 1A: Psigo-Teologies-Maatskaplike Mensbeskouing (WAT gemeet word)

Wat die buite-wêreld van die mens behels:

 • Die mens as ontwikkelende wese
 • Die fisiese, etiese en tydruimte van die mens
 • Die sisteme en rolle waarbinne die individu funksioneer
 • Wat die mens as verhoudingswese behels:
 • Die mens in verhouding met God
 • Die mens in verhouding met sy medemens
 • Die mens in verhouding met die natuur
 • Die mens as vry en verantwoordelike wese

Wat die binnewêreld van die mens behels:

 • Die vier dimensies van menswees
 • Die rol van houdings, waardes en selfpersepsie in menslike funksionering
 • Die positiewe funksionering van die mens
 • Die negatiewe funksionering van die mens
VERPLIGTE Module 1B: Die grondbeginsels van Ekometrie
 • Wat is ekometriese assessering?
 • Waarom ekometrie benut?
 • Meting in die konteks van Ekometrie
 • Waardes vir die gebruik van Ekometrie
 • Die gebruik van Ekometrie as terapeutiese hulpmiddel
 • Beperkings op die gebruik van assesseringskale
 • Vereiste psigometriese eienskappe van assesseringskale
 • Basiese beginsels van interpretering van assesseringskale
 • Geldigheid en betroubaarheid van die verskillende assesseringskale
KEUSE Module 2:Volwasse Assessering

4 CPD punte vir maatskaplike werkers & 5 VBO punte vir NG Kerk predikante

Jy word opgelei in die gebruik, interpretering en praktiese implementering van die Persoonlike Multi-sifting Inventaris (PMSI).  Kliek HIER om ‘n voorbeeld van ‘n PMSI-verslag af te laai.

Die resultate van die PMSI sal jou help om die volgende vas te stel:

 • Tot watter mate wil die kliënt nog suksesvol wees binne sy probleemsituasie?adultassessment
 • Tot watter mate beleef die kliënt nog lewenskwaliteit?
 • Waaraan koppel die kliënt sy lewenskwaliteit?
 • Is die kliënt se toekomsverwagting realisties?
 • Hoe “cope” die kliënt binne sy probleemsituasie?
 • Wat is die kliënt se frustrasie, stres en hulpeloosheidsvlakke
 • Tot watter mate beleef die kliënt emosies van vrees, skuld en skaamte?
 • Hoe lyk die kliënt se verhouding tot God en medemens?

Jy word ook opgelei om hierdie inligting effektief te benut om die kliënt te bemagtig om verantwoordlikheid te neem en sy lewe effektief te begin bestuur.

KEUSE Module 3: Kinderassessering

4 CPD punte vir maatskaplike werkers & 5 VBO punte vir NG Kerk predikante

Kinderassessering word gewoonlik deur middel van projeksietegnieke, waarneming en spelterapie gedoen.  Dit kan ‘n lang en duur proses wees terwyl interpretasies vanuit ‘n volwasse perspektief gedoen word.childassessment

Vir die eerste keer is daar nou geldige en betroubare meetinstrumente beskikbaar wat jou kan  help om kinders te assesseer.  Hierdie soort van kinderassessering is van groot waarde as gevolg van hul eenvoud en tydseffektiwiteit (die kind voltooi slegs die assesseringskaal onder jou toesig).

Die resultate is objektief, betroubaar en geldig – ‘n ware refleksie van die kind se innerlike beleweniswêreld en die beste manier om die gaping tussen die kind en volwassene se persepsies te oorbrug.

Jy word opgelei in die gebruik, interpretering en praktiese implementering van die Kinder Funksioneringskale vir laer-en hoërskool leerders.  Kliek HIER om ‘n voorbeeld van die hoërskoolskaal af te laai.

Die resultate sal jou help om die volgende vas te stel:

 • Tot watter mate het die kind nog deursettingsvermoë?
 • Tot watter mate is die kind tevrede met sy/haar omstandighede?
 • Tot watter mate is die kind se toekomsverwagting realisties?
 • Wat is die kind frustrasie-, stres- en hulpeloosheidsvlakke?
 • Tot watter mate beleef die kind emosies van angs, skuld en skaamte?
 • Hoe getraumatiseer is die kind ten opsigte van stigma, geheueverlies, wantroue, houding teenoor volwassenes, liggaamsbeeld, ensovoorts.
 • Hoe sterk is die kind se ondersteuningstelsel?
KEUSE Module 4: Assesseringstegnologie vir Loopbaanbeplanning

4 CPD punte vir maatskaplike werkers & 5 VBO punte vir NG Kerk predikante

Hierdie module is gegrond op ‘n doktorale studie en is ‘n onontbeerlike hulpmiddel om mense in staat te stel om loopbaanbesluite te neem en te evalueer.  Die doel van hierdie module is om jou in staat te stel om kliënte te help om hulle bronne te eien en te realiseer om loopbaanverwante besluite te neem en loopbaanverwante probleme te bestuur.careerassessment

Die volgende konstrukte word gemeet:

 • Persoonlike funksionering
 • Besluitnemingsvermoë
 • 8 Belangstellingsvelde
 • 22 Werkswaardes

Jy word opgelei in die gebruik, interpretering en praktiese implementering van die OCPI.  Kliek HIER om ‘n voorbeeld van die OCPI af te laai.


Wat ander hieroor sê:

‘n Nuwe wêreld het vir my oopgegaan!  Ek kan nie glo hoeveel tyd ek in die verlede gemors het nie.  Ek het nou baie meer selfvertroue en my gemeentelede beleef hierdie assesserings as baie professioneel.

 – Predikant van Gauteng

Hierdie assesserings het vir my nuwe geleenthede geskep om my praktyk uit te brei.  Dit het my nie net gehelp om met meer selfvertroue my kliënte te sien nie, maar my praktyk het ook finansieel daarby gebaat.

 – Maatskaplike Werker in Noordwes


Bladsye uit die opleidingsmateriaal

Material Ecometrics2


Ons tydmors waarborg aan jou

Jy sal verbaas wees oor die verskil wat Ekometrie aan jou praktyk sal maak.  Indien jy egter wonder of hierdie opleiding die moeite werd was, gee ons jou kursusgeld met ‘n aan jou terug as jy dink dit was tydmors.


Hoekom hierdie webinaars so uniek is:

Aan die einde van hierdie opleiding, gaan jy weet:

 • Hoe om ingeligte besluite – gegrond op geldige en betroubare data – te neem
 • Hoe om vas te stel tot hoe ‘n mate die kliënt gereed is vir groei en verandering
 • Hoe om vas te stel of die kliënt ‘n risiko vir homself of ander is
 • Hoe om vas te stel of die kliënt voldoende ondersteuningsbronne het
 • Hoe om vas te stel of daar ‘n risiko is dat die kliënt kan terugval?
 • Hoe om ‘n doelgerigte intervensieprogram te implementeer.

Datums van volgende webinaars:
 • 11 Maart 2021: Volwasse Assessering
 • 12 Maart 2021: Kinderassessering
 • 13 Maart 2021: Loopbaanbeplanning
Hoe skryf ek in en betaal ek?
 • Kliek HIER om die prospektus af te laai.
 • Voltooi die inskrywingsvorm
 • Betaal die registrasiefooi
 • Faks of e-pos die bewys van betaling, tesame met die inskrywingsvorm, aan: 086 692 1322 of persfin@lantic.net
 • Jy kan enige tyd inskryf, alhoewel die werkswinkels slegs op bogenoemde datums aangebied word

Aanbieder

Dr Bertie Hanekom is die besturende direkteur van Perspektief bertieOpleidingskollege (PTC). Hy is al vir meer as 25 jaar by hulpverlening aan mense betrokke. Dit is Bertie se passie om mense te help om hulle volle potensiaal te ontdek en te realiseer. Hy het sy doktersgraad in praktiese teologie by die NWU (Potchefstroom-kampus) verwerf.

Reinvent Yourself!